Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Historik

Namnet Åttersrud anses komma antingen av ordet utter i dess fornsvenska form ”oter”, eller av det norska mansnamnet Ottar. Huvudgården Åttersrud ligger strax väster om bygdegården och gårdsnamnet skrevs Otterssrudh år 1533.

Åttersruds folkskola 1904. Från vänster Kommunalnämdsordförande 
 Olof Nilsson, Folkskolelärare J.B. Torin med dottern Rud och Hustrun Fredrika.

Åttersruds bygdegård var från början folkskola. 1873 beslutade Brålanda församling att skolhus skulle uppföras i bygden. 1878 tecknades ett avtal med en byggmästare att kommande år uppföra två skolhus för en sammanlagd summa av 4 500 kr. I juli 1879 avsynades skolhusbygget vid Åttersrud, den s. k. Södra skolan, men först 1882 var de nya skolhusen fullt färdiga att tas i bruk. I samband med detta bildades ett södra och ett norra skolområde i anslutning till skolhusen. De nya skolhusen utnyttjades enbart för folkskola. Småskolan hölls fortfarande rotevis ute i gårdarna. 1895 beslutades dock att inrätta en fast småskola vid Södra skolan (Åttersrud). Under 1930-talet fördes en livlig debatt angående centralisering av skolväsendet i församlingen. Detta ledde på sikt till att det byggdes en ny centralskola i Brålanda. Skolan stod klar inför höstterminen 1949 och i samband därmed lades verksamheten vid Åttersruds folkskola ner.

Svenska landsbygdens ungdomsförbund håller möte. Bilden är tagen i början av 1950-talet

I Brålandabygden hade länge funnits ett önskemål att på orten få en lokal där landsbygdens folk, såväl äldre som yngre, skulle kunna samlas till möten och sammankomster. Det diskuterades att bilda en byggnadsförening för uppförande av en lämplig möteslokal för socknens jordbruksorganisationer.

Under vintern 1943 resulterade denna diskussion i att det utsågs en förberedande kommitté med deltagande från varje intresserad organisation. Det beslutades att erbjuda tecknande av andelar à 50 kr. Intresset för andelstecknande blev stort, och vid ett sammanträde i december 1945 beslutade andelsägarna att bilda en byggnadsförening med namnet Brålanda Bygdegårds Byggnadsförening u.p.a. (namnet ändrades 1947 till Brålanda Bygdegårdsförening). Då uppgick de tecknade andelarna till 433 st fördelade på 221 andelsägare och till ett värde av 5 050 kr. Enligt stadgarna, som antogs av mötet, var föreningens ändamål att anskaffa fastighet med lämpliga samlingslokaler för uthyrning. Vidare framgår av stadgarna att föreningen ”på ett sunt sätt skall verka för landsbygdens kulturella utveckling bland annat genom att själv anordna föreläsningar, jordbrukskurser och annan studieverksamhet för jordbrukets befrämjande samt samkväm och film med tillträde för allmänheten”. Efter många möten, där flera olika förslag till lämplig plats för den blivande bygdegården diskuterades, beslutade föreningen 1946 att inköpa en tomt i Källeberg i Brålanda på 1 318 kvm till ett pris av 1 648 kr. Tomten såldes dock 1971 till Brålanda kommun då det, som framgår nedan, inte blev aktuellt med någon byggnation.

I samband med att verksamheten vid Åttersruds folkskola lades ner 1949 överlät Brålanda kommun lokalen och tomten till Brålanda bygdegårdsförening. I avtalet framgår att reparationer bekostas och utföres av kommunen medan bygdegårdsföreningen står för driftskostnader.

Bygdegårdsföreningen beslutade vid ett senare sammanträde att hyresavgiften skall vara 3 kr för sammanträde, 10 kr för föreningsmöten utan dans och 15 kr för föreningsmöten med dans.

 

Motionsdans där det bjuds upp till Bohuspojkarna i mitten av 1970-talet.

Under hela 1950-talet användes den gamla folkskolelokalen som samlingslokal i befintligt skick. 1961 gjordes dock en ombyggnad av skollokalen till bygdegård. Kostnaden för renoveringen uppgick till 35 000 kr. Dessutom nedlades 2 400 timmar i ideellt arbete. Nästa stora renovering utfördes 1973 med en tillbyggnad för matsal samt installation av vattentoaletter. I samband med Dalslandsdagen den 25 maj 1990 skänkte tvillingbröderna Stig och Hugo Åkesson skylten som pryder ytterväggen på bygdegården. 2008 genomfördes ytterligare en renovering då scen, danslokal, matsal och entré fick en rejäl ansiktslyftning. 2009 beviljades bygdegårdsföreningen ett bidrag från Boverket för ”tillgänglighetsanpassande och standardhöjande åtgärder”.

 

5 maj 1990 skylten kommer på plats. Från vänster Hugo Åkesson, Tore Eriksson, Stig Åkesson och Rolf Nordström.

Det innebar en omfattande renovering under 2010 där värmesystemet byttes från direktverkande el till luftvärmepumpar. Nytt ventilationssystem, nytt kök och nya toaletter installerades och hela bygdegården handikappanpassades med ramper inom- och utomhus, hörslinga och handikapptoalett.

Dessutom installerades kommunalt vatten och nytt avlopp med infiltrationsanläggning. Hela renoveringen under 2010 kostade ca 2,9 miljoner och finansierades av Boverket och fastighetsägaren (Vänersborgs kommun) med ca 50 % vardera. Inför nyinvigningsdagen i maj 2010 skänkte Göran Larsson i Rökila en flaggstång till bygdegårdsföreningen som ”kronan på verket”!

Bygdegårdsföreningen har inköpt ett biosystem med HDMI-projektor och storbildsduk, och med en filmlicens från Swedish Film har bygdegårdsföreningen rättigheter att visa film kostnadsfritt för allmänheten.

Bygdegården är miljödiplomerad enligt Bygdegårdarnas Riksförbunds kriterier.

2011 blev Åttersruds bygdegård utnämnd till ”Årets bygdegård” av Bygdegårdarnas Riksförbund.

Den nuvarande styrelsen arbetar aktivt för en levande bygdegård med många aktiviteter för både stora och små. Vi finns på www.attersrudsbygdegard.se och på Facebook!

Sammanställt av Boel Carlsson
Källa: Brålandaboken (1984) samt protokoll och andra handlingar från bygdegårdsföreningen.